Semalt: Google Scraper näme - Google Scraper-iň onlaýn işiňiz üçin geň galdyryjy peýdalary

“Google Scraper” internetdäki iň oňat we iň peýdaly web gyryş gurallaryndan biridir. Bing, Google we Yahoo ýaly gözleg motorlaryndan maglumat almaga kömek edýär. Google Scraper bilen PA we DA-ny URL üçin aňsatlyk bilen barlap bilersiňiz we birnäçe gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleri gözläp bilersiňiz. Bir telekeçi bolsaňyz, sahypa döretmek we gözleg motorynyň reýtingini ýokarlandyrmak hökmanydyr. Ordinaryönekeý gurallar bilen, dinamiki saýtlardan mazmuny dogry kesip we web sahypalaryňyzy indeksläp bilmersiňiz. Googleöne Google Scraper bilen maglumatlary has oňat gyryp, has gowy netijeler üçin sahypaňyza göz aýlap bilersiňiz.

1. Işewür web sahypaňyz üçin açar sözleri gözläň:

“Google Scraper” -iň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, sahypa üçin dogry açar sözleri gözlemäge kömek edýär. Recentlyaňy-ýakynda bir iş web sahypasyny döreden bolsaňyz we degişli açar sözleri gözlemek isleseňiz, Google Scraper-i saýlamaly. Bu gural bilen maksatly açar sözleri aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz we sahypaňyzyň reýtingini gowulandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz.

2. Dürli saýtlardan maglumat ýygnamak:

Beýleki adaty maglumatlary ýygnamak gurallaryndan tapawutlylykda, Google Scraper dinamiki we ýönekeý saýtlardan maglumat ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. “EBay” we “Amazon” -dan maglumat ýygnamak we döwmek isleseňiz, “Google Scraper” size bu işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Bu hyzmat bilen ýüzlerçe müňlerçe web sahypalary nyşana alnyp bilner. Her açar söz üçin URL-ni göçürmek ýadaw iş, esasanam bir wagtyň özünde köp sanly gözleg soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda. Google Scraper, Google we Bing-e HTTP haýyşlaryny iberip we jogaplary amatly derňäp biler. Mundan başga-da, gurulmadyk maglumatlary gurluşly we tertipli görnüşe öwürmek üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz.

3. SEO üçin amatly gural:

Google Scraper ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr. Sahypanyňyzyň gözleg motory reýtingini gowulandyrmak üçin bu guraly yzygiderli ulanyp bilersiňiz. Başga sözler bilen aýdanymyzda, Google Scraper-iň açar sözleri tapmagyny we web mazmunyny ýok etmegini aňsatlaşdyryp biljek SEO üçin amatly guraldygyny aýdyp bileris. Bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary ýygnamak meselelerini ýerine ýetirip bilersiňiz we şeýlelik bilen güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlap bilersiňiz. Google Scraper ulanyp, sahypaňyzyň meşhurlygyny aňsatlyk bilen ýokarlandyryp bilersiňiz.

4. Tehniki däl adamlar üçin amatly:

Tehniki däl adam bolsaňyz we programmirleme we kodlaşdyrmak endikleriňiz ýok bolsa, Google Scraper-i ulanyp, dürli web resminamalaryndan maglumatlary alyp bilersiňiz. Bu hyzmatdan peýdalanmak üçin Python, C ++, Ruby, JavaScript ýa-da başga bir programma dilini öwrenmek hökman däl. Munuň ýerine Google Scraper çig maglumatlary okalýan we ulaldylan görnüşe öwürmegi aňsatlaşdyrýar. Bu hyzmat bilen sary sahypalary, ak sahypalary, Amazon, Trivago, diskussiýa forumlaryny, e-poçta salgylaryny, HTML resminamalaryny we PDF faýllaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilersiňiz we hiline zyýan bermeli däl. Maglumatlar gyrylansoň, Google Scraper ony soňraky ulanmak üçin öz maglumatlar bazasynda ýa-da Google Drive-da ýatda saklar.

mass gmail